Valitsus plaanib integratsiooni nime all venestusprogrammi

pilt.phphEesti Rahvuslik Liikumine protesteerib resoluutselt rahvastikuminister Paul-Erik Rummo juhtimisel välja töötatud ja valitsuselt heakskiidu saanud integratsiooniprogrammi vastu, tegemist on jõhkra katsega asuda eestlasi nende põlisel kodumaal taas venestama.

“Eesti ühiskonna integratsiooniprogramm” aastateks 2008-2013 ei too aasa mitte võõrrahvuste Eesti ühiskonda sulandamise vaid on kuritegelik taganemine Eesti riikluse põhimõtetest. Tegemist on sovetliku uusvenestamisprogrammiga, millega kavatsetakse hakata eestlasi sulandama sisserändajatega, samal ajal on dokumenti sisse kirjutatud plaan vähendada eestlaste osakaalu riigielu küsimuste otsustamisel.

Valitsuse programmis nähakse ette Eesti kodakondsuse massilist jagamist okupatsioonikolonistidele, sellist käitumist nimetatakse “efektiivseks naturaliseerimiseks”, mille tulemuseks on “edukas integratsioon” ja “mittekodanike arvu kiire vähenemine”.

Integratsiooniprogrammi varjus tahetakse võtta kiirendatud korras kodanikeks isikuid, kes ei ole olnud sellest siiani huvitatud, kes ei taha täita seniseid tingimusi või kelle lojaalsus Eestile on kaheldav. Näha edukas integratsioonis kodakondsuse andmist kõigile võõramaalastele, on vastuolus terve mõistusega. Kui “efektiivse naturaliseerimismeetodi tulemusena mittekodanike arv väheneb kiiresti”, siis täpselt sama kiiresti väheneb ka eestlastest kodanike osakaal ja nende otsustamisõigus omaenda kodumaal. Kas see ongi eesmärk? Sisuliselt on tegu Venemaa poolt nõutud ja Savisaare propageeritud kodakondsuse nullvariandi rakendamisega “eduka” integratsiooni nime all. Eriti hirmuäratav on selline perspektiiv valitsusringkondade poolt propageeritud 100 000 võõrtöölise sissetoomise taustal.

ERL rõhutab, et kõik nn. “kodakondsuseta isikud” on rahvusvahelise õiguse järgi Venemaa, kui NSV Liidu õigusjärglase, kodanikud. Selle asemel, et neile Eesti kodakondsust pakkuda, peab valitsus nõudma Venemaalt nende Vene kodakondsuse vormistamist. ERL on seisukohal, et Eesti peab karmistama, mitte lõdvendama kodakondsuse saamise tingimusi!

Alarmeeriv on valitsuse multikulturalismi ideoloogiale toetuv lähtekoht, et immigrantide integratsioon on “tõsiseks väljakutseks ka eestlastele” kellelt eeldatakse “senisest suuremat rahvuslikku avatust ning Eesti kui rahvusriigi olemuse määratlemist mitte etnilisel vaid poliitilisel alusel.”

Kuidas on Eesti kui rahvusriigi määratlemisel võimalik eirata rahvuse olemust ja olemasolu? Et Eesti puhul on tegemist etnilise, mitte mingi “poliitilise” rahvusriigiga, sätestab meie Põhiseadus. Selle eiramine ja igasuguste väljakutsete esitamine eestlastele ja Eesti kui rahvusriigi olemusele on aastakümneid kestnud okupatsiooni- ja genotsiidipoliitika jätkamine.

Eesti riikluse eesmärgid on sätestatud Eesti Põhiseaduses, kus kinnitatakse, et Eesti riik on loodud “Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel” selleks, et tagada “eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade”. Eesti riikluse eesmärkide ümbersõnastamine on otseselt Põhiseadusevastane tegu, milleks ei oma volitusi ei valitsus ega riigikogu. Ometi kavatseb valitsus nüüd ka võõrrahvaid aktiivselt kaasata dialoogi küsimuses, milles igasugune dialoog peab olema välistatud.

Eestlasi ähvardab vähemusrahvuseks jäämine oma kodumaal ning seniste tendentside jätkumisel ka väljasuremine. Mitte midagi sellist ei ähvarda siia koloniseeritud muulasi. Eesti-venelastel on nende etniline kodumaa, kust toetatakse nende rahvuslikku identiteeti ja kultuuri. Eesti peab keskenduma enda rahvuse säilimise ja arengu küsimustele, mitte muretsema võõrrahva pärast, kelle arengu ja kestvuse eest hoolitseb Kreml. Eestlasi ähvardavast ohust ja sellest, kuidas tugevdada eestlaste kindlustunnet, ei leia integratsiooniprogrammist mitte sõnagi. Küll aga muretsetakse korduvalt muulaste kindlustunde pärast.

Eesti Rahvuslik Liikumine nõuab Eesti rahva ja riigi huve kahjustavate integratsiooni põhieesmärkide tühistamist. Sellise “integreerimise” tulemusel näeme varsti kakskeelsuse kehtestamist, Eesti astumist SRÜ liikmeks ja Eesti julgeoleku “tagamist” Vene sõjaväebaaside loomise näol. Eesti rahvale tähendab see aga hävingut. ERL on seisukohal, et nimetatud dokument, Eesti riikluse eesmärkidest taganemine ja Eesti rahva otsustusõiguse vähendamise katse valitsuse poolt on otseselt Eesti iseseisvuse ja rahva vastu suunatud kuritegelik akt, mille vastu peab astuma kogu rahvas ja mille vastuolu põhiseadusega peab hakkama uurima KAPO.

About the author